Consells

DRETS LINGÜÍSTICS

Recomanacions per fer un bon ús dels drets lingüístics

- Expresseu-vos lliurement en català en els establiments comercials, tant oralment com per escrit; us han d'entendre. 

 

- Teniu dret a rebre en català les invitacions a comprar (p.ex. els fulletons, els catàlegs, els tríptics o altres suports documentals o no documentals on consti l'oferta de béns o serveis).

 

- Tingueu en compte que la documentació contractual, en una relació de consum, ha d'estar disponible en català (contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que en derivi i, molt especialment, els contractes d'adhesió).

 

- Penseu que la documentació de caire comercial, en una relació de consum, ha de ser en català (p.ex. els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures o els tiquets de caixa).

 

 - Pel que fa als serveis financers, tingueu present que els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents oferts als clients han d'ésser redactats com a mínim en català.

 

- Teniu dret a rebre en català qualsevol informació de caràcter fix com ara el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l'activitat comercial, el cartell de l'horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o de les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries on s'exposen els productes per a la seva venda. 

 

- Important! Teniu dret a rebre en català les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequat dels béns i serveis, d'acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat (informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament, etc. que, d'acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas, tingui caràcter obligatori, p.ex. les advertències d'una joguina per garantir la seguretat dels nens o la composició d'un producte alimentari per evitar qualsevol reacció al·lèrgica).

 

- Cal saber que les dades obligatòries i les informacions voluntàries addicionals que figuren en l'etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominació d'origen, de denominació comarcal o de denominació de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l'àmbit territorial de Catalunya han d'ésser necessàriament, com a mínim, en català.

 

- Pareu atenció amb els documents públics autoritzats per notaris o altres funcionaris competents com ara, per exemple, l'escriptura d'una propietat o el testament, atès que són vàlids atorgats en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. Amb caràcter general, els documents públics s'han de redactar en la llengua oficial que esculli l'atorgant o, si n'hi ha més, en la llengua que acordin.

 

- Tingueu present que els documents privats, contractuals o no, qualsevol que en sigui la naturalesa, són vàlids redactats en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya i no requereixen cap traducció per a exigir-ne judicialment o extrajudicialment el compliment en l'àmbit territorial de Catalunya.

 

- Penseu que les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics, com ara les de transport, de subministraments, de comunicacions i d'altres (les de telefonia fixa i mòbil, comunicacions per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, línies d'autobusos, companyies aèries i les de subministrament d'aigua, llum, gas…), han d'emprar, almenys, el català en la retolació i en les comunicacions megafòniques.

 

- Si com a consumidors i consumidores no respecten els vostres drets lingüístics, demaneu els fulls oficials de reclamació/denúncia i trameteu el full destinat a l'Administració, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del vostre municipi o a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l'Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC .

 

 

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50