CALENDARI FISCAL 2021

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

SERVEIS ECONÒMICS

UI Gestió de Tributs

 

 

CALENDARI FISCAL I DE PREUS PÚBLICS ANY 2021

(Aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 11/11/2020 i modificat per resolucions d'Alcaldia de dates 19/11/2020 i 09/12/2020)

 

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

 • Quioscs i Marquesines
 • Rètols indicatius d'hotels i restaurants
 • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

 • Taules i cadires.
 • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats i altres supòsits.

 DOMICILIATS:

1a fracció: 3 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 3 de maig a 7 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 3 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 3 de maig a 7 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS:  7 de juny a 7 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS: 2 de novembre

NO DOMICILIATS: 16 de setembre a 16 de novembre

 

 

 

 

 

 

 

Preus Públics:

 1. Quotes mensuals
 • Casa dels Infants:

   Escola Bressol*

   Serveis Educatius**

 • Escola de Dansa ***
 • Prestació del servei de Assistència Domiciliaria
 • Activitats formació, cultural i temps lliures (Tallers i altres serveis mensuals) **
 1. Quotes trimestral
 • La Guaita-Coworking ****

 

* Mes d'agost no procedeix.

** Mesos de juny/juliol/agost/ no procedeix.

*** Mes de juliol no procedeix.

****Trimestral als mesos de març/juny/setembre/desembre.

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent del al inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

GENER:    21 de gener al  22 de març

FEBRER:   22 de febrer al 22 d'abril

MARÇ:     22 de març al 25 de maig

ABRIL:      21 d'abril al 21 de juny

MAIG:      21 de maig al 21 de juliol

JUNY:       21 de juny al 23 d'agost

JULIOL:     21 de juliol al 21 de setembre

AGOST:     23 d'agost al 25 d'octubre

SETEMBRE:   21 de setembre al 22 de novembre

OCTUBRE:     21 d'octubre al 21 de desembre

NOVEMBRE: 22 de novembre al 24 de gener (2022)

DESEMBRE:   21 de desembre al 21 de febrer (2022)

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

 

Oficina ORGT de Castelldefels:

Edifici nou Ajuntament (primera planta)

e-mail: orgt.castelldefels@diba.cat

Telèfon: 93.472.92.44

Fax: 93.411.78.82


Revisat: 11/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50