EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatge

Antecedents

 • - Comissió de Festes
  - El Butlletí d'Informació Municipal (1979)
  - Ràdio Castelldefels (1982)
  - El Reglament Orgànic Municipal (1986)
  - El Registre d'Entitats Ciutadanes (1986)
  - Els Consells Sectorials Municipals (1996)
  - L'Agenda 21 Local (1998)
  - Comissió d'agermanaments (1999)
  - L'Oficina d'Atenció Ciutadana (2001)El Reglament de Participació Ciutadana (Ple 27.02.2003)

 

 • Finalitats
  • - Incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics.
   - Aplicar formes de gestió compartida.
   - Crear noves estructures col·lectives de deliberació.

  Procés d'elaboració
  • - Demandes AAVV, Partits Polítics i altres Associacions
   - Impuls de l'equip de govern
   - Elaboració del document per la Junta de Portaveus
   - Consulta entitats
   - Junta de Portaveus
   - Tramitació Reglamentària
   - Jornada oberta

  Estructura
  • - Dret a la Informació (Títol I)
   - Dret a la participació (Títol II)
   - Les Entitats ciutadanes (Títol III)
   - Els òrgans de participació ciutadana (Títol IV)Títol I - Dret a la Informació (arts. 1-15)

 • - Dret a la Informació individual
  - L'OAC
  - Els Mitjans de comunicació locals
  - Els estudis d'opinió


  El dret a la informació individual (arts. 1-2)
  • - Ser informats puntualment i objectivament dels assumptes municipals
   - Consultar expedients i documents municipals, en els supòsits autoritzats legalment
   - Assistència a les sessions plenàries

  L'OAC (art. 3)
  • - Informa sobre les activitats de l'Ajuntament i de les entitats ciutadanes
   - Gestiona, tramita i resol peticions
   - Tramita reclamacions, queixes i suggeriments

  Els mitjans de comunicació local (art. 4-10)
  • - Butlletí d'Informació Municipal
   - Ràdio Castelldefels
   - Web institucional

  Els estudis d'opinió (arts. 11-15)
  • - Sondejos d'opinió o valoració de l'actuació municipal
   - Enquestes de qualitat dels serveis
   - Els grups municipals i els partits polítics de la Ciutat tenen dret a conèixer l'estructura i els resultats.
   - Els ciutadans tenen dret a conèixer els resultats.Títol II - El Dret de Participació (arts. 16-40)

 • - Dret de petició (arts. 16-19)
  - Dret de proposta (arts. 20-23)
  - La Consulta Popular (arts. 24-26)
  - La iniciativa ciutadana (arts. 27-31)
  - La iniciativa popular (Llei 57/2003)
  - L'audiència pública (arts. 32-35)
  - Dret a intervenir en els Plens Municipals (arts. 36-39)
  - Dret a intervenir en els Consells Municipals (art. 40).


  El Dret de Petició (arts. 16-19)
  • - Individual o col·lectiva
   - Presentació: per qualsevol mitjà: telèfon, escrit, e-mail, etc.
   - Termini de contesta: 1 mes.

  El Dret de Proposta (arts. 20-23)
  • - Individual o col·lectiva
   - Presentació: per qualsevol mitjà: telèfon, escrit, e-mail, etc.
   - Possibilitat de derivació: als Consells Sectorials o Territorials
   - Informació per escrit: 1 mes

  La Consulta Popular (arts. 24-26)
  • - Per a assumptes locals d'especial interès.
   - Prohibició per a assumptes relacionats amb les finances locals.
   - Iniciativa: d'ofici (l'Ajuntament) o a instància dels ciutadans/ciutadanes (5.800 signatures d'electors).

  La Iniciativa Ciutadana (arts. 27-31)
  • - Proposta concreta d'actuació en una matèria de competència municipal
   - Els ciutadans aporten mitjans personals i/o materials.
   - Informació pública: 30 dies
   - Resolució: 30 dies més.

  La Iniciativa Popular
  • - Nou art. 70 bis LBRL (Llei 57/2003)
   - Propostes d'acord o d'actuació
   - Projectes de Reglaments
   - A instància dels ciutadans/ciutadanes (10 % dels electors).

  L'Audiència Pública (art. 32-35)
  • - Sessions específiques obertes a tothom sobre un tema de competència municipal.
   - Iniciativa: d'ofici o a instància dels consells municipals o de 50 signatures acreditades de ciutadans/ciutadanes.
   - Preceptiva: actuacions urbanístiques rellevants.

  Dret a intervenir en els Plens municipals (arts. 36-39)
  • - Entitats i associacions legalment constituïdes i registrades
   - Consells municipals
   - Partits polítics
   - Grup de ciutadans/ciutadanes (100 signatures de persones > 16 anys)
   - Dret a intervenir en els Plens municipals (cont.)
   - Dret a presentar proposicions o comunicacions al punt 2n de l'Ordre del Dia.

  Tràmits i requisits:
  • - Presentació al Registre Gral.
   - Proposta de la Junta de Portaveus
   - Resolució de l'Alcaldia
   - No reiteració en el termini d'un any

  Dret a intervenir en els Consells Municipals (art. 40)
  • - Dret de les associacions i entitats de Castelldefels legalment constituïdes i registrades.
   - Consells: Sectorials, Territorials i Consell de CiutatTítol III Les entitats ciutadanes (arts. 41-51)

 • - Registre d'Entitats ciutadanes (arts. 41-45)
  - Foment de l'associacionisme (arts. 46-48)
  - Dret de Participació en els Plens municipals (art. 49 i 36-39)
  - Dret de Participació en els òrgans de participació ciutadana (arts. 50-51).


  El Registre d'Entitats (arts. 41-45)
  • - Sol·licitud d'inscripció
   - Registre Públic
   - Obligació d'actualitzar-lo anualment.

  Foment de l'Associacionisme (arts. 46-48)
  • - Impuls del teixit associatiu
   - Programes de formació i assessorament.
   - Subvencions

  Dret a participar en els òrgans de participació ciutadana (arts. 50-51)
  • - Dret de les associacions i entitats de Castelldefels legalment constituïdes i registrades
   - Òrgans: Consells Sectorials, Territorials i Consell de Ciutat.Títol IV Els òrgans de participació ciutadana (arts. 52 a 65)

 • - Els Consells Sectorials (arts. 52-53)
  - Els Consells Territorials (arts. 54-61)
  - El Consell de Ciutat (arts. 62-65)


  Els Consells Sectorials (arts. 52-53)
  • Finalitat (art. 52): Promoure i canalitzar la participació de la ciutadania i de les entitats en els diferents sectors de la vida local (àmbit funcional).

  Consells Sectorials (Acord Ple 03.07.2003)
  • - Hisenda i Règim Interior
   - Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
   - Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient
   - Participació Ciutadana i Relacions Institucionals
   - Cultura i Joventut
   - Solidaritat
   - Sanitat i Serveis Socials
   - Dones
   - Gent Gran
   - Ensenyament (Consell Escolar Municipal)

  Consells Sectorials: Composició (art. 53 RPC i Reglament específic)
  • - President: El regidor delegat per l'Alcaldia
   - Els regidors-delegats de les Àrees Municipals de Gestió competents per raó de la matèria
   - Els representants de cada una de les entitats cíviques que estiguin relacionades més directament amb l'àmbit d'actuació de cada un dels Consells
   - Secretari/a: Funcionari o treballador municipal.

  Consells Sectorials: Funcions (Reglament específic)
  • - Mantenir un espai d'informació, estudi i debat entre l'Ajuntament i les entitats
   - Consulta i assessorament dels sectors implicats en l'actuació municipal
   - Fomentar i vehicular la col.laboració entre les entitats de la Ciutat, i la d'aquestes amb l'Ajuntament.

  Els Consells Territorials (arts. 54-61)
  • Finalitat (art. 54):
   - Promoure i canalitzar la participació de la ciutadania i de les entitats en tots els temes que afecten un barri o territori (àmbit territorial)

  Consells Territorials (art. 60)
  • - Pineda, Lluminetes i Baixador.
   - Poal, Bellamar i Montemar.
   - Centre, Muntanyeta, Castell/Poble Vell, Vista Alegre, Can Roca i els Canyars.
   - Granvia Mar, Can Bou, Les Botigues, Mar-i-sol, Camí Ral i Zona Universitària.

  Consells Territorials: Composició (arts. 55-57)
  • - President: Un regidor delegat per l'Alcadia
   - 15 membres més:
   • - 6 persones majors de 16 anys residents en l'àmbit del consell
    - 6 representants d'entitats i associacions amb seu social en l'àmbit del consell
    - 3 regidors nomenats pel Ple de l'Ajuntament.

   - Secretari/a: funcionari o treballador municipal.

  Consells Territorials: Funcions (art.58)
  • - Recollir propostes dels veïns i veïnes o de les entitats, relatives al funcionament dels serveis municipals o a les necessitats del territori i dels seus habitants.
   - Informar els instruments d'ordenació urbanística, els pressupostos i les ordenances fiscals.
   - Valorar i debatre els elements del pla anual de treball de l'Ajuntament que afectin el seu territori.

  El Consell de Ciutat (arts. 62-65)
  • Finalitat (art. 62): Establir el fòrum més ampli possible de participació i deliberació sobre els temes que afecten la globalitat de la Ciutat.

  El Consell de Ciutat: Composició (art. 63)
  • - President: l'Alcalde
   - 2 representants de cada grup mpal.
   - 1 representant de cada Consell Territorial
   - 1 representant de cada Consell Sectorial
   - 2 representants d'associacions empresarials
   - 2 representants dels Sindicats
   - 1 representant de la UPC
   - 1 representant de cada partit polític local sense representació en el Consistori que hagi concorregut en el darrer procés electoral municipal
   Secretari: un func. o treball. mpal.

  Consell de Ciutat: Funcions (art. 64)
  • - Debatre i informar el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos municipals
   - Informar les consultes populars
   - Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament
   - Debatre els grans projectes de ciutat
   - Debatre i valorar els temes d'interès general que plantegin els consells territorials o sectorials.


  •  

Revisat: 21/01/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50